เรียนอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน โปรดปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย

ข้อแนะนำสำหรับอาจารย์ โปรดระบุ ตำแหน่งตามสายงาน และ ระดับ

เป็น "อาจารย์" หรือ "ผศ" "รศ" หรือ "ศ" ให้เหมือนกัน

ระบุ สายงาน เป็น "สายวิชาการ"

และ บุคลากรสายสนับสนุนรวมถึงสายวิชาการต้องเลือกชื่อผู้ประเมิน

(หัวหน้างาน) และทำการปรับปรุงข้อมูลก่อนใช้งานโปรแกรม

เข้าแก้ที่เมนูนี้ -->
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานราชการสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรุณา LoginVideo แนะนำการใช้งาน สามารถดูได้ที่ UBU-ENG KM Bank <คลิก>
               โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ได้มีคำสั่งให้งานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศึกษาและพัฒนาโปรแกรมประเมินในส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรได้ใช้ในการประเมิน
ขณะนี้เป็นเวอร์ชั่นทดลองใช้งานผู้ใช้งานสามารถเข้าทดสอบได้ด้วย UBU WiFi User

งานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

E-mail:prajanban.o@ubu.ac.th

@2019