ระบบจัดเก็บโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักการและเหตุผล

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทุกคนจะต้องเรียนวิชาโครงงาน Project หรือการค้นคว้าอิสระ เพื่อที่จะทำผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย เพื่อที่จะสามารถจบในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำเอกสารคู่มือโครงงานประกอบการนำเสนอและต้องนำส่ง หลังเสร็จสิ้นกระบวนการเอกสารคู่มือจะถูกนำเข้าเก็บที่ห้องสมุดคณะฯ และทำการสแกนเอกสารเพื่อจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการต่างๆมีผู้เกี่ยวข้องในการทำงานด้านนี้ อาทิเช่นเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่ต้องทำการติดตาม ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และนักศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดเก็บเอกสารโครงงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่เสร็จสมบูรณ์ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดระบบเพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดเก็บเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่สามารถติดตามและรายงานสถานะการนำส่งเอกสารโครงงาน ได้อย่างรวดเร็ว

การปรับปรุงโปรแกรมสู่ Version 2.0 เนื่องจากโปรแกรมเดิม ได้ถูกจัดทำงานในปี 2559 และใช้งานมาจนถึงปี 2565
ซึ่งระบบการติดต่อกับผู้ใช้งานยังไม่สะดวกนักและอาจจะมีบางขั้นตอนที่สับสนในการใช้งาน จึงได้มีการจัดทำโปรกรมรุ่น 2.0 มาทดแทน
เพื่อให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้งานมากขึ้น

คู่มือการมใช้โปรแกรมสำหรับนักศึกษา (ให้นักศึกษาดาวโหลดไปใช้ในการทำเอกสาร)

1.รูปภาพสำหรับทำลายน้ำ (Watermark.png) [ดาวโหลด]

2.โปรแกรม PDF Watermark [ดาวโหลด]

3.คู่มือการใช้งานโปรแกรม PDF Watermark [อ่าน]

4.คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัการโครงงาน สำหรับนักศึกษา (ปรับปรุง 2566) [อ่าน]